ارسال و تحویل سفارشات در «بستونیم» بر عهده فروشنده ها قراردارد، بستونیم هم در این رابطه ماژول های مختلفی جهت ارسال محیا کرده است.

منو اصلی